Lokalråd Ribe Nord                  

 

Arne Hansen fra Fællesudvalget har som Jernved/Jernvedlunds repræsentant i Ribe Nord Lokalråd orienteret om, at der den 22. juni 2010 er holdt et møde mellem Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg og Ribe Nord Lokalråd. På mødet er følgende omkring Jernved/Jernvedlund blevet drøftet (taget fra kommunens referat):

 

Deltagere

Økonomiudvalget:

Borgmester Johnny Søtrup

Formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker

Formand for Teknik & Forsyningsudvalget, Freddie H. Madsen

Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Henning Ravn

Byrådsmedlem, Kurt Jakobsen

 

Ribe Nord Lokalråd:

Leif Møller, Obbekær Borgerforening

Claus Nissen, Hjortlund Borgerforening

Marianne Steffesen, Gredstedbro Borgerforening

Jens Nielsen, Farup Sogns gymnastik og borgerforening

Palle Tækker, Hillerup Beboerforening

Arne Hansen, Jernved/Jernvedlund Borgerforening

Viggo Petersen, Kongådal Boger og Aktivitetsforening

Anne Mone Lautrup, Kalvslund Borgerforening

 

Byrådssekretariatet:

Sekretariatschef Birgit Søgaard

Konsulent Hanne Oust

LAG konsulent Jesper Larsen

 

1.         Jernved/Jernvedlund Borgerforening

 

a.    Hvordan kontaktes byrådet og diverse afdelinger?

 

Lokalrådet oplever problemer med manglende svar på henvendelser. Hvis Lokalrådet oplever ikke at få svar, kan man rette henvendelse byrådssekretariatet.

 

Lokalrådet efterspurgte kontaktpersoner i forvaltningerne. Nedenstående er forvaltningernes kontaktpersoner:

 

Kontaktperson i forhold til Byrådet/Økonomiudvalget er Pia Toftdahl, pto@esbjergkommune.dk

 

Kontaktperson for Børn & Kultur er Hanne Præst, hpr@esbjergkommune.dk

 

Kontaktperson for Teknik & Forsyning er Leif Dahl Pedersen, ldp@esbjergkommune.dk

 

Kontaktperson for Plan & Miljø er Jørgen Gejl, joeg@esbjergkommune.dk

 

Kontaktperson for Sundhed & Omsorg er Kirsten Pedersen, kip2@esbjergkommune.dk

 

Kontaktperson for Borger & Arbejdsmarked er Mette Bjergmark, mebje@esbjergkommune.dk

 

b.    Hvordan med det videre arbejde med masterplanen, vil byrådet se positiv på ønskerne fra landsbyerne, så almindelig vedligehold og forbedringer tilpasses masterplan i samarbejde med Fællesudvalget i Jernved/Jernvedlund?

 

Hvis kommunen foretager drifts- eller anlægsændringer, vil det være naturligt at sammenholde/tillempe disse med planens forslag. Ligeledes hvis der foretages større ledningsarbejder vil det være naturligt ved retableringen igen at skele til landsbyplanens forslag, således at planens idéer ad åre måske vil kunne realiseres inden for de

gældende budgetrammer.

 

Lokalrådet gjorde opmærksom på, at der er dårlig belysning ved krydset ved skolen.

 

c.    Vi foreslog sidste år, at fællesudvalget overtog pasningen af Gørdingvej 58, hvis vi måtte få pengene fra et evt. salg til

byfornyelse / masterplan.

Er det en mulighed? Vi har allerede tilsået og passet arealet, siden huset blev fjernet.

 

Salg af en kommunal grund skal ske til markedsprisen, hvorfor byrådet

ikke kan overdrage grunden til Fællesudvalget. Grunden sættes på

salgslisten. (Teknik & Miljø)

 

d.    Er det en umulighed at lave en privat udstykning på Toldgårdsvej, selv om udvalget tidligere har villet støtte privat udstykning?

 

Der er stadig ledige byggegrunde til salg på Bykrogen, og der er i kommuneplanen udlagt flere arealer til fremtidige boligområder, der endnu ikke er udnyttet.

Udstykninger langs Toldgårdsvej ville afvige fra landsbyens øvrige udbygningsmønster og går i øvrigt imod intentionerne i den landsbyplan, der er undervejs for Jernved-Jernvedlund.

 

Der blev spurgt til, om kommunen ejer to konkrete jordstykker i Jernved. Svar herpå sendes med referatet ud:

 

Esbjerg Kommune ejer de to grundstykker, der administreres af Vej & Park.

 

Kommunen har sammen med fremsendelsen af dagordenen til mødet sendt dette med (kun det vedrørende Jernved/Jernvedlund er taget med):

 

Vedlagt er dagsorden for jeres møde med økonomiudvalget.

 

I havde sat nogle punkter på dagsordenen, som vi har valgt at tage ud, idet svar på punkterne fremgår af nedenstående:

 

Jernved/Jernvedlund Borgerforening

 

a.    Opfølgning på følgende punkter fra vores møde den 2. juni 2009 til Teknik og miljø: manglende svar på

 

Punkt 15:       fortov

Der er foretaget opretning af fortovene og der foretages løbende tilsyn.

 

Følgende punkter berøres af masterplan så vi forventer det tilpasses og udført som lovet:

punkt 16:       sikker skolevej

Er med i næste prioritering af trafiksikkerhedsfremmende vejarbejder.

 

punkt 19:       hastighedsdæmpning

Er med i næste prioritering af trafiksikkerhedsfremmende vejarbejder.

 

punkt 20:       alletræer / vejøer

Er med i næste prioritering af trafiksikkerhedsfremmende

vejarbejder.

 

punkt 26:       græsfortov ved Plougstrupvej

Arbejdet er bestilt til udførelse i 2010. Vej & Park følger op.

 

f)    Hvordan ser økonomiudvalget på en evt. omlægning af busruter så den østlige del af kommunen fik en gennemgående rute?

 

Ad f) Hvis Lokalrådet har konkrete forslag til ændringer af det eksisterende rutenet og evt. forslag til nye busruter, så kan lokalrådet sende forslagene direkte til Vej & Park. Forslagene vil indgå i det fremadrettede arbejde med planlægningen.

 

Arne har efterfølgende sendt disse bemærkninger til referatet til kommunen:

 

Bemærkning til dagsorden 22 / 6 – 2010

 

Fællesudvalget Jernved / Jernvedlund

 

B.                         Det er ikke krydset ved skolen der er problemer med, men hvor børnene skal krydse vejen for at komme på cykelstien ved forsamlingshuset/ kirken.

Da skolen blev nedlagt blev vi lovet sikker skolevej så vi forventer at høre fra kommunen hvad der sker med belysningen og overgangen inden vinteren

     

C.                         Hvad er markedsprisen for grunden?

 

Vi kan se at græsrabatter ved indfaldsvejene til Gredstedbro bliver klippet flere gange om året, hvorfor bliver græsrabat inde i byen på Kirkebakken, Plougstrupvej, Gørdingvej og Puggårdsvej ikke passet på samme måde?

 

Vi håber også at Gørdingvej 58 vil blive klippet flere gange om året når kommunen på et tidspunkt overtager pasningen af området, så der vedbliver at se ordentlig ud

    

D.                         I forbindelse med masterplanen har vi flere gange påpeget at vi gerne ville have byggegrunde langs med Toldgårdsvej, men det er ikke blevet taget til efterretning,så det er en ren kommunal beslutning og imod hvad vi ønskede i forbindelse med masterplanen.

Vi vil gerne påpege at det er en privat udstykning og kommunen har tidligere sagt at de ville støtte en sådan.

 

Vedr. grundstykker:

Når kommunen ejer de to grunde, hvorfor er de så ikke til salg på salgslisten som evt. storparcel

 

 

Med venlig hilsen

Fællesudvalget Jernved/Jernvedlund

Arne Hansen  40370681